Terms & Conditions

Terms&Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

             ยินดีต้อนรับกับการเข้าสู่สมาชิกเว็บไซต์ kisscorea.com (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เว็บไซต์” ) ที่บริหารงานโดย บริษัท คิสสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (จากนี้ไปจะเรียกว่า “เรา” หรือ “kisscorea.com” ) เพื่อให้แน่ใจว่าจะเกิดสภาพแวดล้อมที่ ปลอดภัย สนุก สำหรับทุกผู้ใช้บริการของเรา เราได้สร้างเงื่อนไขการใช้บริการของเรา โปรดทราบว่าโดยการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์หมายถึงคุณตกลงที่จะผูกพัน และปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ เราอาจ จะทำการเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ เงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์นี้เวลาใดก็ได้ เราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบเว็บไซต์ และเงื่อนไขการใช้บริการนี้เป็นระยะ ๆ สำหรับการปรับปรุงหรือการเปลี่ยนแปลงใด การเข้าถึง อย่างต่อเนื่องของคุณ หรือการใช้เว็บไซต์นี้จะถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

บริษัท คิสสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราดำเนินงานในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราเป็นไปตามความ ต้องการและข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของประเทศไทย เราไม่อยู่ในฐานะที่จะรับประกันให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นที่เฉพาะเจาะจงหรือข้อกำหนดภายใต้เขตอำนาจในท้องถิ่นของลูกค้า

การใช้งาน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้ใช้บริการรับรองว่าข้อมูลที่ให้กับทางเราไว้เป็นจริงทุกประการ เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ทาง kisscorea.com จะแจ้งให้ทราบเป็นคราวๆ ไป ผู้ใช้บริการยินยอมที่จะให้ตรวจสอบความเป็นจริง และความถูกต้องของข้อมูลที่แจ้งกับเราไว้ หากตรวจพบว่าไม่ตรงกับความจริง ทาง kisscorea.com มีสิทธิยกเลิกการให้บริการแก่ท่าน และงดเว้นสิทธิพิเศษต่างๆ

ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้บริการในเว็บไซต์ โดยใช้ข้อความหยาบคาย เสียดสี ไม่เหมาะสมใด ๆ , ต้องไม่ให้ข้อความอันเป็นเท็จ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้ง สร้างความเสื่อมเสีย ดูหมิ่น ให้ร้าย หรือเสียหายต่อ kisscorea.com หรือผู้ใช้บริการท่านอื่น ๆ หรือกับบุคคลอื่น ๆ , ละเมิดลิขสิทธิ์ ทรัพย์สินทางปัญญา ของ kisscorea-w.com หรือบุคคลใด

ผู้ใช้บริการจะโอนสิทธิ หรือผลประโยชน์ หรือรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการให้บริการในเว็บไซต์ ให้แก่บุคคลอื่นไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากทาง kisscorea.com

kisscorea.com อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลบัญชีและเนื้อหาของคุณถ้าจำเป็นต้องทำตามกฎหมายหรือการเปิดเผยเป็นเหตุผลที่จำเป็นเพื่อ

– ปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย

– ฝ่าฝืนการบังคับใช้ข้อตกลงการใช้

– ตอบสนองต่อการเรียกร้องว่าเนื้อหาใด ๆ เป็นการละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม

– การตอบสนองต่อการร้องขอของผู้ใช้บริการสำหรับการบริการ

– การปกป้องสิทธิทรัพย์สินหรือความปลอดภัยของ kisscorea.com (และพนักงานของเรา) ผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ

การให้บริการอาจจะสิ้นสุดลงได้โดย

– ผู้ใช้บริการบอกเลิก โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเว็บไซต์

– ผู้ใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฏหรือเงื่อนไขในการเข้าใช้บริการ ทางเว็บไซต์มีสิทธิยกเลิกการให้บริการ และยกเลิกสิทธิและผลประโยชน์ใด ๆ ที่ผู้ใช้บริการพึงมีโดยไม่ต้องบิกกล่าวล่วงหน้า

– หากมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ หรือสิทธิใด ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งทำให้ไม่สามารถให้บริการได้อีกต่อไป

นโยบายด้านลิขสิทธิ์

kisscorea.com และทุกส่วนประกอบของทุกหน้าที่ปรากฎในเว็บไซต์ เป็นเครื่องหมายการค้า

                เว็บไซต์นี้มีข้อมูล , รูปถ่าย , กราฟิก , วีดีโอ , ข้อความ , การออกแบบหน้าเว็บไซต์ และอื่น ๆ ที่ปรากฏในหน้าเว็บไซต์โดยได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ของประเทศไทย และบริษัท คิสสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ดังกล่าว อนุญาตให้คัดลอกเป็นอิเล็กทรอนิกส์ในการพิมพ์ในส่วนที่น่าสนใจสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการวางคำสั่งซื้อบนเว็บไซต์ kisscorea.com และค้นหาบน search engine เท่า นั้น การทำสำเนาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น การปรับเปลี่ยนการกระจายซ้ำการส่งการแสดงผลหรือการทำงาน ที่ไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คิสสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเคร่งครัด

 

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ kisscorea.com ราคาทั้งหมดที่แสดงเป็นเงินบาทไทย

หากผู้เยาว์ใดจะต้องการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์จาก kisscorea.com ควรจะเป็นหลังจากที่ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้ปกครองได้ปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของผู้เยาว์แล้วการที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการของเราย่อมเป็นการยืนยันว่าคุณไม่ใช่ผู้เยาว์แล้ว และแสดงว่าคุณยอมรับและมีข้อผูกพันต่อกติกาและเงื่อนไขของข้อตกลงฉบับนี้ หากเกิดผลกระทบใด ๆ จะไม่อยู่ในขอบเขตความรับผิด ชอบของเรา

ข้อความและข้อมูลทั้งหมดที่นำเสนอใน kissxorea.com มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อการให้บริการ รวบรวมข้อมูลทางด้านผลิตภัณฑ์ และข้อมูลด้านต่างๆ รวมทั้งเป็นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น เราจึงไม่รับรองความถูกต้องของบรรดาข้อมูล บทความ หรือข้อความอื่นใดที่เผยแพร่อยู่บนเว็บไซต์

kisscorea.com เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการส่งผ่านข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการ และเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลจากเจ้าของผลิตภัณฑ์เท่านั้น โดยบริษัท ไม่สามารถตรวจสอบหรือทราบถึงแหล่งที่มา หรือรายละเอียด ของเนื้อหาต่าง ๆ ได้ทั้งหมด ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้บริการหรือบุคคลใดๆ โดยเหตุจากข้อมูลในเว็บไซต์ kisscorea.com

ข้อความที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับการประเมินโดยองค์การอาหารและยาประเทศเทศไทย ผลที่ได้จากการนำเสนอของข้อความอาจไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในบุคคลทั้งหมด ผลิตภัณฑ์ไม่ได้มีวัตถุประสงค์ ในการรักษาหรือป้องกันภาวะหรือโรคใด ๆ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะถูกนำมาใช้อย่างเคร่งครัดตามคำแนะนำข้อควรระวังและแนวทางบนผลิตภัณฑ์ คุณคว

การใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์ kisscorea.com ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนสำหรับคำแนะนำทางการแพทย์มืออาชีพ kisscorea.com เป็นเพียงเว็บจำหน่ายเครื่องผลิตภัณฑ์ความงามออนไลน์ เป็นสื่อกลางในการ ส่งผ่านข้อมูล กรุณาปรึกษากับแพทย์ของคุณเองหรือผู้ประกอบการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สินค้าใด ๆ , ผลิตภัณฑ์หรือข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์ก่อนที่จะใช้ kisscorea.com ไม่ให้หรือตั้งใจที่จะให้คำ ตอบใด ๆ กับคำถามที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเว็บไซต์ kisscorea.com ไม่ได้แทนที่ความคิดเห็นทางการแพทย์มืออาชีพหรือทรัพยากรทางการแพทย์ใด ๆ kisscorea.com ไม่ได้แสดงตัวเองเป็นแพทย์ หรือมีนัยนี้ ไม่มียาตามใบสั่งแพทย์หรือการรักษาทางการแพทย์บนเว็บไซต์

kisscorea.com ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบในการยกเลิก ลด หรือเพิ่ม เปลี่ยนแปลงปริมาณผลิตภัณฑ์ทดลองใช้ที่จะมีให้กับคุณ โดยดุลยพินิจ ของ kisscorea.com เอง

kisscorea.com เป็นเพียงเว็บไซต์ขายสินค้าและจะไม่รับผิดชอบใด ๆต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่าง (รวมถึงความเสียหายที่เกิดการสูญเสียกำไรหรือ ขาดทุน ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของเว็บไซต์หรือการใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ได้ซื้อจาก kisscorea.com) กรุณาอ่านข้อมูลทั้งหมดในด้านการรับประกันหรือคำเตือนที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายของผลิตภัณฑ์หรือในบรรจุ ภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์และป้ายชื่อก่อนที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ที่ซื้อใน kisscorea.com

ข้อมูลสี

kisscorea.com ได้พยายามที่จะแสดงสีของผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องใกล้เคียงสีจริงที่สุด สีที่คุณเห็นจะขึ้นอยู่กับการแสดงผลหน้าจอของคุณ ซึ่งอาจไม่ถูกต้องตามสินค้าจริงเสมอไป

การใช้เนื้อหาบนเว็บไซต์และการเชื่อมต่อไปยังไซต์อื่นๆ

kisscorea.com ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น การขัดข้องของระบบอินเตอร์เน็ตที่อาจทำให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการในเว็บไซต์ได้ หรือเหตุสุดวิสัยอื่น ๆ การใช้งานถือ ว่าผู้ใช้บริการยอมรับสิ่งเหล่านี้

ผู้ใช้บริการจะเข้าถึงเนื้อหาและอื่น ๆ บนเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเท่านั้น ผู้ใช้บริการตกลงที่จะหลีกเลี่ยงการใช้งานที่ยุ่งเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความ ปลอดภัยที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ การใช้เนื้อหาใด ๆ หรือการบังคับใช้ข้อจำกัด ในการใช้เว็บไซต์หรือเนื้อหานั้น คุณจะไม่แทรกแซงหรือทำลายไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือฝ่า ฝืนข้อกำหนดใด ๆ

การให้ความคิดเห็น เกี่ยวกับสินค้าต่างๆ (ต่อไปจะเรียกว่า “รีวิว” , “review” )

เราต้องการที่จะรู้ว่าสิ่งที่ผู้ใช้บริการคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณได้ซื้อไปใช้ หรือศึกษาและชอบในผลิตภัณฑ์นั้นๆ เป็นอย่างไร เราขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการช่วยเขียนความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการ หรือสินค้า ที่ชื่นชอบ โดย

มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ส่วนตัวที่ได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาเหตุที่ชอบ หรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์นั้น

ความคิดเห็นทั้งหมดที่ส่ง kisscorea.com เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ลงในเว็บไซต์ หรือจะลบบางความคิดเห็นออก หรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเนื้อหาบางส่วนก่อนการลงในเว็บไซต์ในกรณีที่เนื้อหานั้นไม่ เหมาะสม มีการพาดพิงถึงบุคคลอื่น หรือใช้คำที่ไม่สุภาพ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของทางเรา โดยการเข้าใช้งานของผู้ใช้บริการ ถือเป็นการยอมรับเงื่อนไขนี้

การส่งรีวิว หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับสินค้า หรือผลิตภัณฑ์ใดๆ ลงในเว็บไซต์ ผู้ใช้บริการรับรองว่า

– เนื้อหาที่ผู้ใช้บริการได้ร่วมแสดงความคิดเห็นนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ท่านอื่นๆ

– ผู้ใช้บริการเป็นผู้เขียนความคิดเห็น หรือรีวิว และเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา โดยยินยอมมอบสิทธิ์ในการใช้ และอนุญาตให้ kisscorea.com มีสิทธิ์ในการใช้ เผยแพร่ และสิทธิอื่นๆ กับความคิดเห็น หรือรีวิวดังกล่าวข้างต้น

– ไม่มีข้อความอันเป็นเท็จ และไม่มีการกระทำใดๆ ที่ละเมิด ลิขสิทธิ สิทธิบัตร หรือเครื่องหมายการค้า ของผู้อื่น

– ไม่มีข้อความที่จะสร้างความเกลียดชังระหว่างเชื้อชาติ หรือศาสนา หรือก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือกลั่นแกล้งบุคคลใดๆ

– ไม่มีข้อความที่ดูถูก ดูหมิ่น เหยียดหยามสถาบันใดๆ หรือข้อความที่ขัดต่อศีลธรรมอันดีของคนไทย

– ไม่มีการลงข้อมูลของบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะเป็นที่อยู่ , ชื่อ , ที่อยู่อีเมล์ , หมายเลขโทรศัพท์ หรือข้อมูลในการติดต่อ โดยไม่ได้รับการอนุญาตก่อน

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

เราไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการเข้าใช้บริการของเว็บไซต์แก่ผู้ใช้บริการ หรือบุคคลใดๆ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

หากไม่สามารถให้บริการได้บางส่วนหรือทั้งหมด อันเนื่องมาจากระบบหรืออุปกรณ์ใด ๆของผู้ใช้บริการขัดข้อง ชำรุด หรือระบบโทรศัพท์ หรือระบบอินเตอร์เน็ต หรือระบบสื่อสารใด ๆ ขัดข้อง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเหตุที่อยู่นอกเหนือการความคุม เราไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ

สุดท้ายนี้ การกำหนดเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้งานทางเว็บไซด์เป็นไปเพื่อรักษาความเรียบร้อยและสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้งานเว็บไซด์เพื่อตัวท่านเองและเพื่อผู้ร่วมใช้งานท่านอื่นๆ เพื่อให้มั่นใจ ว่าทุกท่านจะได้รับความสุข และสนุกสนานกับการช็อปปิ้งบนเว็บไซด์ kisscorea.com ค่ะ

การคืน/เปลี่ยนสินค้า

              ในกรณีที่สินค้าจัดส่งมีความผิดพลาด หรือเกิดปัญหาจากความผิดพลาดของบริษัท บริษัทยินดีรับเปลี่ยน/คืนสินค้า โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยท่านสามารถเปลี่ยน/คืนสินค้าได้ภายใน 5 วันหลังจากท่านได้รับสินค้าค่ะ   

(เมื่อท่านได้รับสินค้าเรียบร้อย ควรจะตรวจเช็คทันทีว่าสินค้านั้นมีสภาพเรียบร้อยหรือไม่ หรือมีจุดชำรุดใดๆหรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการคืน/เปลี่ยนสินค้าของท่านเอง และการประสานงานกับ kisscorea.com จะสะดวกขึ้นอีกด้วยค่ะ)

          เราขอแค่สินค้าที่ท่านจะคืนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เหมือนกับตอนที่ท่านได้รับจากเรา โดยสินค้าต้องยังไม่มีการเปิดกล่องหรือเปิดใช้งาน ป้ายราคา ป้ายส.คบ. ป้ายยี่ห้อสินค้ายังคงอยู่ และบรรจุในหีบห่อบรรจุภัณฑ์ของสินค้านั้นๆ ในสภาพเดียวกันกับที่เราส่งให้ท่าน

หมายเหตุ . บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยน/คืนสินค้าในกรณีที่สินค้ามีปัญหาหรือเกิดความผิดพลาดที่มาจากบริษัทเท่านั้นค่ะ

‘My Wallet’ ของ KissCorea (Digital Money)

 

  • My Wallet ช่วยให้ลูกค้าสามารถรับเงินของพวกเขาในรูปแบบของเงินดิจิทัล (1wallet = 1บาท)
  • ลูกค้าสามารถใช้เงิน My Wallet ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากร้านค้าออนไลน์ com ได้
  • ลูกค้าสามารถเพิ่มเงินใน My Wallet ทุกการชำระเงิน
  • ลูกค้าจะได้รับเงินคืนจากบัญชี My Wallet

วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย 
ชื่อบัญชี: นนทนรรฆ เปรมสุข 
เลขที่บัญชี: 014-8-85362-2

ธนาคารไทยพาณิชย์
ชื่อบริษัท:คิสสึ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เลขที่บัญชี: 408-4-88896-1